ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37                                               

Tammikuun kihlaus

Tammikuun kihlaus on Suomen työnantajain keskusliiton tammikuun 23.päivänä 1940 antama julistus, jossa se tunnusti ammattiliitot ja keskusjärjestö SAK:n neuvotteluosapuoliksi työmarkkinoita koskevissa kysymyksissä. Osapuolet sopivat, että vastede ...

                                               

Tietokoneavusteinen yhteisöllinen työ

Tietokoneavusteinen yhteisöllinen työ tarkoittaa yhteistyön aktiviteettien ja koordinoinnin tukemista tietotekniikalla. CSCW on yleistermi, joka yhdistää ihmisten ryhmätyötapojen ymmärryksen niitä tukeviin tietoverkkoihin, laitteistoihin, ohjelmi ...

                                               

Toimihenkilö

Toimihenkilö on yleisnimitys yksityisessä liikkeessä tai yrityksen palveluksessa olevasta työntekijästä. Toimihenkilö on työntekijä, johon työnantaja soveltaa toimihenkilöiden työehtosopimusta. Toimihenkilöstä ja virkamiehistä käytettiin aikaisem ...

                                               

Toiminnan teoria

Toiminnan teoria on kokoava käsite joukolle sosiaalitieteellistä tutkimusta, jonka juuret ovat neuvostoliittolaisessa psykologisessa toiminnan tutkimuksessa, jonka keskeisiä käynnistäjiä olivat Aleksei Leontjev ja Sergei Rubinstein. Toiminnan teo ...

                                               

Tulopolitiikka

Tupolla eli tulopolitiikalla tarkoitetaan tulonjaosta ja siihen liittyvistä työehdoista sopimista keskitettyjen työmarkkinajärjestöjen kesken. Suomessa keskusjärjestöjen lisäksi usein myös hallitus osallistuu neuvotteluihin osapuolena. Vuonna 200 ...

                                               

Tulospalkkaus

Tulospalkkaus on palkkaustapa, jossa henkilön saama palkka määräytyy henkilön, ryhmän tai koko organisaation aikaansaaman työtuloksen perusteella. Tulos tarkoittaa tässä toiminnan tavoitteen toteutumaa käytännössä eli toteutunutta tulosta. Käsitt ...

                                               

Tutustu työelämään ja tienaa

Tutustu työelämään ja tienaa on peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnattu kesätyömalli. Sen ydin on, että nuori voidaan palkata kesätöihin kahdeksi viikoksi 345 € kokonaispalkkiota vastaan. Työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimuksen mukaisi ...

                                               

Työaika

Työaika on työ- tai virkasuhteessa olevalla henkilöllä se päivittäinen tai viikoittainen aika, jolloin hän tekee työtehtäviensä mukaista työtä tai jolloin ainakin hänen on sopimuksen tai virkasäännön mukaan oltava työpaikalla työnantajan käytettä ...

                                               

Työaikapankki

Työaikapankki eli tuntipankki on liukuvan työajan mahdollistava laskentatapa, joka mahdollistaa joustavan työhön­tulo- ja lähtöajan sekä tunti­kertymien korvaamisen palkallisena vapaa-aikana välittömän palkanmaksun sijasta. Tuntikertymät korvataa ...

                                               

Työajan lyhennysvapaa

Työajan lyhennysvapaalla eli pekkasilla tai pekkaspäivillä tarkoitetaan eräisiin suomalaisiin työehtosopimuksiin sisältyvää menettelyä, jossa työntekijä ansaitsee palkallista vapaata perustuen työajan pituuteen. Palkallista vapaata ansaitaan, mik ...

                                               

Työajanseuranta

Työajanseuranta on järjestelmä, jossa työntekijä leimaa itsensä työhön, tauoille ja vapaa-ajalle tai muuten kirjaa työaikansa. Suomessa eräs vanhimpia työajanseurantajärjestelmiä oli päiväpulkka. Teollistumisen myötä keksittiin kellokortti. Käytt ...

                                               

Työehtoshoppailu

Työehtoshoppailu tarkoittaa työntekijöiden siirtämistä halvemman työehtosopimuksen piiriin, jotta työnantaja saa kustannussäästöjä tai kilpailuetua. Yritykset vaihtavat työnantajaliittoa päästäkseen toisen, usein työntekijän näkökulmasta heikomma ...

                                               

Työehtosopimus

Työehtosopimus eli TES on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sop ...

                                               

Työeläke

Työeläke on eläkettä, jota maksetaan ansiotyössä olleille ihmisille. Sen määrä perustuu palkka- ja yrittäjätuloihin. Työeläke antaa turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Suomessa, kuten useissa muissakin maissa, ...

                                               

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen eli TET on peruskoulun yläkoulun oppimäärään sisältyvä lyhyt työharjoittelu. TET on osa koulunkäyntiä, joten siitä ei makseta palkkaa eikä oppilas ole työsuhteessa TET-paikkaansa. TET järjestetään yleensä 8. ja 9. luokalla ...

                                               

Työhuone

Työhuone on työskentelyyn tarkoitettu huonetila, joka voi olla työpaikan muiden tilojen yhteydessä, yksittäinen tai myös kodin yhteydessä. Työhuone voi olla hyvin erityyppisessä käytössä työn luonteesta riippuen. Taiteilijan työhuonetta kutsutaan ...

                                               

Työkieli

Työkielellä tarkoitetaan jossain tietyssä työympäristössä käytettävää kieltä. Se voi olla joko virallinen tai epävirallinen. Työkielen käsite liittyy vahvasti lingua francaan, mutta siitä erotuksena työkieli rajoittuu nimensä mukaisesti työympäri ...

                                               

Työkyvyttömyys

Työkyvyttömyys tarkoittaa työkyvyn huomattavaa alenemista. Noin 600 000 suomalaista kokee terveydentilansa rajoittavan työkykyään, joista 300 000 osallistuu työelämään ja 240 000 on täydellä tai osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Lisäksi no ...

                                               

Työlainsäädäntö

Työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä vastaa Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö. Tällaisia lakeja ovat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, Yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki, ...

                                               

Työllinen

Työlliset ja työttömät henkilöt muodostavat työvoiman, joukon, joka on käytettävissä työhön. Tilastokeskuksen käyttämä määritelmä työllisestä on YK:n työjärjestön ILO:n suosituksen ja Euroopan neuvoston asetuksen mukainen: työllinen on henkilö, j ...

                                               

Työlupa

Työlupa eli työntekijän oleskelulupa on viranomaisen myöntämä lupa, jonka turvin ulkomaalainen henkilö saa tehdä ansiotyötä. Pääsääntöisesti ulkomaalainen ei saa tehdä ansiotyötä ilman työlupaa. Viranomainen myöntää työluvan hakemuksesta "tarveha ...

                                               

Työmarkkina-asema

Työmarkkina-asema on työmarkkina-, sosiaalipoliittinen ja sosiologinen käsite, joka kuvaa työntekijän haluttavuutta ja vahvuutta työmarkkinoilla suhteessa toisiin työntekijöihin. Hyvä työmarkkina-asema poikkeaa prekariaatin työmarkkina-asemasta. ...

                                               

Työnantaja

Työnantaja on juridinen taho tai henkilö, joka solmii työsopimuksen työntekijän kanssa saadakseen tältä työsuorituksen. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti, Suomen lain mukaan se on yhtä sitova ja virallinen muodos ...

                                               

Työnantajakuva

Työnantajakuva on subjektiivinen mielikuva siitä, millainen organisaatio on työnantajana eli mitkä ovat sen erityiset, keskeiset ja pysyvimmät piirteet työnantajana. Mielikuva vaihtelee yksilöittäin riippuen esimerkiksi henkilön näkökulmasta, tie ...

                                               

Työnarvoteoria

Työnarvoteoria on taloustieteen teoria, jonka kehittivät 1800-luvun alun liberalistiset taloustieteilijät. Sen mukaan tavaran arvon määrää sen tuotantoon käytetty työmäärä, ei markkinat. Tavaran arvo on työläisen saamaa palkkaa suurempi. Työn hin ...

                                               

Työnhaku

Työnhaku tarkoittaa työpaikkojen etsimistä. Työnhakuun kuuluu esimerkiksi avoimien työpaikkojen hakeminen, tiedonhaku työnantajista ja työtehtävistä, työhakemuksen ja ansioluettelon lähettäminen yritykselle ja työhaastatteluun osallistuminen tarv ...

                                               

Työnjako

Työnjako on yhteiskunnan organisoitumisen ulottuvuus, jossa eri ihmiset tekevät keskenään erilaisia töitä. Hierarkkinen työnjako tarkoittaa töiden ja niiden tekijöiden asettamista järjestykseen arvon perusteella. Hierarkkisen työnjaon selitysten ...

                                               

Työnjohto-oikeus

Työnjohto-oikeus eli direktio-oikeus on työnantajalle työsopimuslain takaama oikeus johtaa työtä ja antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä työntekijöille: työnantaja päättää mitä, miten, missä, mihin aikaan ja ketkä työtä tekevät. Toisaalta ...

                                               

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitse ...

                                               

Työnositus

Työnositus) on menetelmä projektissa tehtävän työn jakamiseksi pienempiin osiin, jotta nämä osat voitaisiin tunnistaa ja luokitella paremmin. Työ jaetaan hierarkkisesti pienempiin, hallittavissa oleviin elementteihin, joilla on selkeät suoritusoi ...

                                               

Työntekijä

Työntekijä on henkilö, joka on sitoutunut tekemään korvausta vastaan työtä työnantajalle, eli toiselle fyysiselle tai juridiselle henkilölle, tämän valvonnassa. Nuori työntekijä on alle 18-vuotias työntekijä. Työntekijä on työsuhteessa työnantaja ...

                                               

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on suomalaisten työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuva vakuutusjärjestely, josta maksetaan työntekijän kuollessa korvaussumma hänen perillisilleen. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata ...

                                               

Työolobarometri

Työolobarometrissa on Suomen työ- ja elinkeinoministeriön vuodesta 1992 lähtien vuosittain julkaisema selvitys, joka seuraa suomalaisen työelämän laadun muutoksia palkansaajien näkökulmasta. Suurin osa barometrin sisällöstä on pysynyt samana julk ...

                                               

Työpaikkademokratia

Työpaikkademokratia on demokraattisten menetelmien käyttämistä eri muodoissaan työpaikalla. Demokraattisia päätöksentekomenetelmiä voivat olla mm. äänestykset, keskustelut ja neuvottelut. Osuuskuntatoiminta usein on demokraattista, mutta työpaikk ...

                                               

Työpaikkahakemus

Työpaikkahakemus on työnantajalle tarkoitettu kokoelma työnhakijaa kuvaavia dokumentteja. Se koostuu tavallisesti hakemuskirjeestä ja ansioluettelosta. Työhakemukseen laitetaan vain pyydettäessä mukaan työ- ja koulutodistukset sekä muut vastaavat ...

                                               

Työpiste

Työpiste on Työterveyslaitoksen julkaisema verkkolehti, jossa on muun muassa tutkimustietoon pohjautuvia uutisia ja artikkeleita, työelämää luotaavia blogikirjoituksia, lukijagallupeja sekä kysymys-vastaus-palsta. Työpiste kansantajuistaa alan tu ...

                                               

Työsuhdeturva

Työsuhdeturva tarkoittaa työntekijälle säädettyä turvaa työn lainvastaista menettämistä kohtaan. Työsuhdeturva muodostuu laajasta kokonaisuudesta sisältäen työntekijän irtisanomis- ja purkusuojan sekä irtisanomisaikoja ja lomauttamista koskevat s ...

                                               

Työsyrjintä

Työsyrjintä on työrikos, jossa työnantaja syrjii työnhakijaa tai työntekijää hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, taustaansa tai yksityiselämäänsä liittyvien seikkojen vuoksi. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi rotu, ihonväri, kieli, ...

                                               

Työtapaturmavakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on sosiaalivakuutus, jossa työntekijät vakuutetaan työsuhteessa tapahtuvien työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

                                               

Työtodistus

Työtodistus on työsuhteen päättyessä työntekijälle annettava työsuhteesta todistus, joka sisältää vähintään työnantajan ja työntekijän nimen, työsuhteen alku- ja loppuajan. Lisäksi siinä on työnantajan edustajan allekirjoitus sekä mahdolliset lei ...

                                               

Työtuomioistuin

Työtuomioistuin on Helsingissä toimiva erityistuomioistuin, joka käsittelee työehto- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset. Useimmiten kysymys on näiden sopimusten oikeasta sisällöstä tai ...

                                               

Työtyytyväisyys

Työtyytyväisyys tarkoittaa subjektiivisesti koettua sopeutumisen astetta työssä. Työtyytyväisyys ei siis kuvaa työympäristöä vaan henkilön tyytyväisyyttä työympäristöönsä. Työtyytyväisyyteen voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten se, 1) missä määr ...

                                               

Työvoima

Työvoimalla tarkoitetaan kaikkia niitä 15–74-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti työmarkkinoiden käytettävissä. Työvoima jaetaan työttömiin ja työssäkäyviin. Koululaisia, opiskelijoita ja eläkeläisiä ei yleensä lasketa kuuluvaksi työvoi ...

                                               

Työvoimapula

Työvoimapula tarkoittaa työmarkkinoiden tilannetta, jossa työvoiman tarjonta ei riitä täyttämään kysyntää jollain alalla. Käytännössä on usein kyse työvoiman tarjonnan jäykkyydestä, joka liittyy esimerkiksi uusien työntekijöiden kouluttautumiseen ...

                                               

Ulkomaantyöntekijä

Ulkomaantyöntekijä on henkilö, joka työnsä takia oleskelee tilapäisesti tai toistaiseksi muualla kuin omassa tai työnantajaorganisaationsa kotimaassa. Siirtolainen taas on pysyvästi maasta pois muuttanut henkilö.

                                               

Vaihtotyö (talous)

Vaihtotyöllä tarkoitetaan työtä, jossa toisen tekemästä työstä maksetaan työllä. Esimerkiksi muurari muuraa sähköasentajan takan ja tästä hyvästä sähköasentaja tekee sähkötyöt muurarin kotiin. Suomen verottaja katsoo vaihtotyön olevan kaksi toisi ...

                                               

Virkaehtosopimus

Virkaehtosopimus on Suomessa valtion, kuntien, ja seurakuntien virkamiesten palvelussuhteiden ehtoja koskeva määräaikainen ja valtakunnallinen sopimus. Virkaehtosopimuksella sovitaan palkoista, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Se on ...

                                               

Virkamerkki

Virkamerkki on Suomessa sisäministeriön tai oikeusministeriön myöntämä todistus. Tunnetuin virkamerkki on poliisin virkamerkki, joka on jokaisella poliisilla. Virkamerkki on poliisiasetuksen mukaan pidettävä virkatehtävää suoritettaessa mukana ja ...

                                               

Vuokratyövoima

Työvoiman vuokraus on sopimukseen perustuvaa järjestelyä, jossa työvoimaa tarvitseva yritys tekee sopimuksen toisen yrityksen kanssa työntekijän vuokraamisesta vastiketta vastaan. Työnteko tapahtuu käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena. ...

                                               

Vuorotyö

Vuorotyö on työaikamuoto, jossa työvuorot vaihtuvat säännöllisesti ja muuttuvat ennakolta sovituin ajanjaksoin. Yleisimmät vuorotyömuodot ovat kaksi- ja kolmivuorotyö, joista kolmivuorotyöhön liittyy yleensä yötyötä. Yötyö on sellaista työtä, jot ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →